Ειδικοί Όροι Αγοράς Εισιτηρίων της Εκδήλωσης

Α. Μέσω τoυ Ιστοτόπου, η Εταιρεία και οι συνεργάτες Stay In Πάροχοι (π.χ. Ξενοδοχεία) προβάλλουν τα εισιτήρια της Εκδήλωσης, διαφόρων τύπων,  (‘’Εισιτήρια’’) μέσω των οποίων παρέχονται οι Υπηρεσίες της Εκδήλωσης ( διαμονή, Εμπειρίες ), τα οποία πωλούνται μέσωτου Stay In Παρόχου - Πλατφόρμας Πωλήσεων (ενδ. eventora.com). Κατά την έκδοση κάθε Εισιτηρίου συνάπτετε συμβατική σχέση (νομικά δεσμευτική) είτε με την Εταιρεία (στην περίπτωση που το διαθέτει αυτή) είτε με τον συνεργάτη  Stay In Πάροχο (στην περίπτωση που το διαθέτει αυτός), με τους οποίους κάνετε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας (ό,τι ισχύει) μέσω της πλατφόρμας πώλησης.  Σε περίπτωση που αγοράζετε Εισιτήριο από Stay In Πάροχο (ενδ. Ξενοδοχεία), ο Ιστότοπος λειτουργεί αποκλειστικά προσφέροντας υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης των εν λόγω εισιτηρίων. Η Εταιρεία  δεν (μετα)πωλεί, ενοικιάζει ή προσφέρει οποιοδήποτε (ταξιδιωτικό) προϊόν ή υπηρεσία. Κάθε Stay In Πάροχος που διαθέτει τα Εισιτήρια μέσω του Ιστοτόπου παραμένει πάντα υπεύθυνος για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στoν Ιστότοπο μας και στην συνεργαζόμενη πλατφόρμα πωλήσεων (eventora.com). Οι κάτωθι Όροι Αγοράς Εισιτηρίων είναι συμπληρωματικοί των Γενικών Όρων Χρήσης του Ιστοτόπου :

1. Με την αγορά ενός Εισιτηρίου της Εκδήλωσης (ακόμα και μέσα από την πλατφόρμα πώλησης)- οποιουδήποτε τύπου- , συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.

2. Ένα έγκυρο Εισιτήριο οποιουδήποτε τύπου δίνει το δικαίωμα παροχής των αναφερόμενων Υπηρεσιών ( ενδ. Διαμονής σε Ξενοδοχείο ή εισόδου/συμμετοχής σε Εμπειρία) στον κάτοχο του στη σχετική ημερομηνία και στις σχετικές ώρες όπως αναφέρονται στο Εισιτήριο εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου στον οποίον παρέχονται οι Υπηρεσίες (ενδ. τους όρους λειτουργίας ενός Ξενοδοχείου) ή/και τους κανόνες διεξαγωγής της Εμπειρίας, ειδικά των υγειονομικών πρωτοκόλλων που έχουν τεθεί σε ισχύ και εφαρμόζονται στους χώρους στους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες λόγω COVID-19. Προτείνεται δε πριν την αγορά ενός Εισιτηρίου, να ενημερώνεστε για τους όρους λειτουργίας των Ξενοδοχείων και των λοιπών χώρων που θα λάβουν χώρα οι Εμπειρίες. Η παροχή στον κάτοχο της συγκεκριμένης Υπηρεσίας της  Εκδήλωσης σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και των όρων λειτουργίας των Ξενοδοχείων και των υποδομών όπου προσφέρονται οι Υπηρεσίες. Με εξαίρεση τα διαλαμβανόμενα στον όρο 9, το Εισιτήριο δεν μεταπωλείται, ανταλλάσσεται, αλλάζει, ή μεταφέρεται. Σε αυτήν την περίπτωση, το Εισιτήριο καθίσταται άκυρο από την Εταιρεία χωρίς επιστροφή του αντιτίμου στον κάτοχό του. Το Εισιτήριο, με οιονδήποτε τρόπο κι αν αγοράζεται, δύναται να ακυρωθεί από τον κάτοχό του έως και 24 ώρες πριν την ημερομηνία άφιξης στο Ξενοδοχείο ή πριν την ημερομηνία της παροχής της Εμπειρίας, δικαιούμενου του κατόχου του για επιστροφή του αντιτίμου του. Για παράδειγμα εαν η ημερομηνία άφιξης ή παροχής της Εμπειρίας είναι η 30.07.2021 τότε ο κάτοχος μπορεί να ακυρώσει έως τις 00:00 π.μ. της 29.07.2021, ώρα Ελλάδος.  Εαν παρέλθει η προθεσμία αυτή, το Εισιτήριο δεν ακυρώνεται, εξαργυρώνεται και δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε αντίτιμο στον κάτοχό τουεξαιρουμένων των περιπτώσεων του όρου 10. Απαγορεύεται η εμπορία Εισιτηρίων. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση της Εταιρείας, μπορεί να ακυρωθούν από την Εταιρεία.

3. Η Εταιρεία και οι τρίτοι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της (ενδ. Stay In Πάροχοι) ενδέχεται για λόγους ασφαλείας και στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των Υπηρεσιών να απαιτήσουν την παροχή από τον κάτοχο του Εισιτηρίου  οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου για όλους τους τύπους Εισιτηρίων (ενδεικτικά αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αποδεικτικό στοιχείο ηλικίας). Η μη επίδειξη των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να διακοπούν οι Υπηρεσίες του Εισιτηρίου. Εάν μοιάζετε κάτω από 18 ετών, μπορεί να σας ζητηθεί αποδεικτικό στοιχείο  νόμιμης ηλικίας στα πλαίσια παροχής των Υπηρεσιών.

4. Αγοράζοντας Εισιτήριο για ένα παιδί, δηλαδή για άτομο ηλικίας κάτω των 16 ετών κατά τη στιγμή της Εκδήλωσης επιβεβαιώνετε ότι είστε ή ο γονέας, ή ο νόμιμος κηδεμόνας ή ο διορισμένος κηδεμόνας του παιδιού για το οποίο αγοράζετε το Εισιτήριο. Όλοι οι αναφερόμενοι στο παρόν όροι για τα Εισιτήρια αφορούν και δεσμεύουν και τους κατόχους των  Εισιτηρίων για παιδιά.

5. Η Εταιρεία και τα συνεργαζόμενα με αυτήν τρίτα πρόσωπα (ενδ. Stay In Πάροχοι) διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την παροχή των Υπηρεσιών σε οποιονδήποτε κάτοχο Εισιτηρίου για αιτιολογημένο λόγο. Ο κάτοχος του Εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν τα προσωπικά του αντικείμενα από την Εταιρεία ή τον Stay In Πάροχο ή  τους προστηθέντες αυτών και τα συνεργαζόμενα με αυτούς τρίτα πρόσωπα με σκοπό την εγγύηση την ασφάλειας των επισκεπτών και της Εκδήλωσης. Η Εταιρεία ή οι Stay In Πάροχοι, είτε οι προστηθέντες αυτών είτε τα συνεργαζόμενα με αυτούς τρίτα πρόσωπα, δικαιούνται είτε να απαγορεύσουν την είσοδο είτε να απομακρύνουν από την Εκδήλωση είτε να διακόψουν την Υπηρεσία του Εισιτηρίου σε οποιονδήποτε βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών ή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ ή εύφλεκτων υλικών, ή επικίνδυνων αντικειμένων ή που δεν τηρεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα του χώρου, ή που νοσεί ή αποδεδειγμένα είναι φορέας του COVID-19 ή που, κατά την εύλογη γνώμη τους, λόγω της ακατάλληλης συμπεριφοράς του δεν μπορεί να παραμείνει περαιτέρω στην Εκδήλωση, ακόμα κι αν αυτός είναι κάτοχος Εισιτηρίου.

6. Είναι ευθύνη του κατόχου Εισιτηρίου να ελέγχει τα Εισιτήριά του/της και τις ώρες ημέρες της παροχής των Υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία ή/και οι Stay In Πάροχοι  δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή κλοπή Εισιτηρίων. Η Εταιρεία ή/και οι Stay In Πάροχοι δεν υποχρεούνται στην αντικατάσταση κλεμμένων ή χαμένων Εισιτηρίων.

7. Τα Εισιτήρια δεν θα χρησιμοποιούνται ως βραβεία σε διαγωνισμούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Eταιρείας .

8. Όλα τα δικαιώματα ήχου και κινητής ή σταθερής εικόνας, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Διαδικτύου ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία και οποιοδήποτε υλικό έχει βιντεοσκοπηθεί ή καταγραφεί στην Εκδήλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική και μη κερδοσκοπική χρήση των επισκεπτών. Κατά την συμμετοχή τους στην Εκδήλωση και την παροχή των Υπηρεσιών, οι κάτοχοι Εισιτηρίων συμφωνούν να φωτογραφηθούν, να βιντεοσκοπηθούν ή να καταγραφούν ως επισκέπτες που παρευρίσκονται στην Εκδήλωση και να συμπεριληφθεί η εικόνα ή η φωνή τους σε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τέτοιου είδους βιντεοσκοπήσεις, μαγνητοσκοπήσεις, φωτογραφίες και/ή καταγραφές ήχου (και επεξεργασμένων) με το περιεχόμενο από τα ως άνω μέσα καταγραφής να δύναται επικοινωνείται και/ή να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης διεθνώς επ’ αόριστον χωρίς οι κάτοχοι Εισιτηρίων να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση από την εταιρεία που εκτελεί την βιντεοσκοπηση/μαγνητοσκόπηση με την έγκριση της Εταιρείας ή από την Εταιρεία και τους συνεργάτης της και χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης του κατόχου Εισιτηρίου ή δικαίωμα λήψης αμοιβής ή άλλης τυχόν αποζημίωσης.  Ρητά δε δηλώνετε με το παρόν ότι συμφωνείτε, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι τα ανωτέρω δεν προσβάλλουν την προσωπικότητα και λοιπά δικαιώματά σας και σε κάθε περίπτωση παραιτείστε από κάθε σχετική αξίωση ή ένσταση, ενώ παρέχετε στην Εταιρεία ( ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας) και στους συνεργάτες της (Stay In Παρόχους) (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) την συγκατάθεσή σας για την εκ μέρους τους συλλογή, τήρηση, αποθήκευση και γενικά επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας που γνωστοποιήσατε με τη συμμετοχή σας στην Εκδηλωση κατα τη βιντεοσκόπηση ή/και φωτογράφηση σας, τη διαφημιστική προβολή αυτών καθώς και την προβολή τους στα ανωτέρω αναφερόμενα μέσα. Για περισσότερα, δείτε και την  Πολιτική Απορρήτου.   

9. Τα Εισιτήρια πωλούνται με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Eταιρείας να τροποποιήσει ή να διαφοροποιήσει το πρόγραμμα και τις ημερομηνίες της Εκδήλωσης λόγω γεγονότων ή περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό τους ή ανωτέρας βίας ή για οργανωτικούς λόγους που το επιβάλλουν, χωρίς να υποχρεούται να επιστρέψει χρήματα ή να ανταλλάξει Εισιτήρια. Είναι ευθύνη του κατόχου του Εισιτηρίου να επιβεβαιώσει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο οποιασδήποτε νέας διεξαγωγής της Εκδήλωσης.  Σε περίπτωση αναβολής (εν μέρει, δηλαδή κάποιου event ή τριημέρου ή υπηρεσίας ή ολικά) της Εκδήλωσης, λόγω γεγονότων ή περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό τους ή ανωτέρας βίας ή για οργανωτικούς λόγους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία την ώρα, το χώρο διεξαγωγής και το πρόγραμμα της Εκδήλωσης. Στην περίπτωση αυτή τα Εισιτήρια ισχύουν ως έχουν για τις νέες ημερομηνίες και δεν εξαργυρώνονται, ουδέν αντίτιμο επιστρέφεται, ενώ ο κάτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση ένεκα της ως άνω αλλαγής. Σε περίπτωση αναβολής, τα Εισιτήρια δύνανται να ακυρωθούν, με επιστροφή του αντιτίμου, από τους κατόχους τους εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία της δωρεάν ακύρωσης της παρούσας παραγράφου Α.2. ( δηλαδή 24 ώρες πριν την ημερομηνία άφιξης/παροχής Εμπειρίας) άλλως εφόσον έχει παρέλθει η ημερομηνία, ουδέν αντίτιμο επιστρέφεται σε αυτούς από τους εκδότες - παρόχους . 

10. Tα Εισιτήρια που αφορούν συγκεκριμένη υπηρεσία δύνανται να εξαργυρωθούν από τον εκδότη -εισπράξαντα το τίμημά τους στον κάτοχό του, αποκλειστικά και μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις : 

α. ακύρωσης εκ μέρους του κατόχου 24 ώρες πρίν την ημερομηνία άφιξης (εαν αφορά στη Διαμονή) ή την ημερομηνία παροχής της εμπειρίας ( εαν αφορά στην εμπειρία), 

β. ακύρωσης ή/και διακοπής ή/και οριστικής ματαίωσης της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας της Εκδήλωσης προ της έναρξής της για λόγους που οφείλονται σε υπαίτια συμπεριφορά του παρόχου της υπηρεσίας ή του διοργανωτή του event του Εισιτηρίου, 

γ. απόφασης οριστικής ακύρωσης της Εκδήλωσης ή της παροχής της Υπηρεσίας της Εκδήλωσης που αφορά στο Εισιτήριο εκ μέρους της Διοργάνωσης  εξαιρουμένης της περίπτωσης αυτή (η ακύρωση) να οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 

Για την εξαργύρωση λόγω των ανωτέρω λόγων, ο κάτοχός τους υποχρεούται όπως υποβάλλει αίτημα για εξαργύρωση στον εκδότη- εισπράξαντα το τίμημα του εισιτηρίου:  ι) έως 24 ώρες πριν την Υπηρεσία σύμφωνα με την περίπτωση 10α. ή/και ιι) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ακύρωσης ή της ματαίωσης της παροχής της υπηρεσίας ή του event ή εν συνόλω της Εκδήλωσης.

Εφόσον ισχύουν τα ανωτέρω,  ο κάτοχος του εν λόγω Εισιτηρίου δικαιούται πλήρη επιστροφή του αντιτίμου του Εισιτηρίου από τον εκδότη- εισπράξαντα το τίμημά του εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης επιστροφής, χωρίς η Εταιρεία ή ο εκάστοτε εκδότης του Εισιτηρίου να υποχρεούται να αποζημιώσει τον κάτοχο του Εισιτηρίου για κάποια άλλη ζημία που τυχόν υποστεί ο κάτοχος του Εισιτηρίου.

11. Σε περίπτωση ακύρωσης ή/και διακοπής ή/και ματαίωσης οποιασδήποτε παροχής υπηρεσίας Εισιτηρίου ή event της Εκδήλωσης  λόγω γεγονότων ή περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό τους ή ανωτέρας βίας  και εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία της παραγράφου 10α της παρούσας, τα Εισιτήρια που αφορούν την συγκεκριμένη υπηρεσία ή/και το event δεν εξαργυρώνονται και ουδέν αντίτιμο επιστρέφεται, ενώ ο κάτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση ένεκα της ως άνω ακύρωσης. Ομοίως ουδέν αντίτιμο επιστρέφεται στον κάτοχο του Εισιτηρίου, εαν δεν παρασχεθεί ή διακοπεί η παροχή της Υπηρεσίας λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς του κατόχου του.

12. Ρητά διευκρινίζεται ότι αποδεχόμενοι τους όρους του παρόντος  συνομολογείτε, ως γεγονός ανωτέρας βίας ότι νοείται η νομική έννοια και ερμηνεία του όρου καθώς και τα κάτωθι γεγονότα:  πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, τυφώνας, ανεμοστρόβιλος, ακραία καιρικά φαινόμενα, επιδημία, πανδημία, ατύχημα, έκρηξη, απώλεια λόγω ατυχήματος, απεργία, ανταπεργία, ταραχές, εμφύλιες αναταραχές, πράξεις και γεγονότα που συνιστούν δημόσιο κίνδυνο, εκλογές, εμπορικός αποκλεισμός, ουσιαστική διαταραχή αεροπορικών ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ταξιδιωτικές οδηγίες, αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου της Εκδήλωσης, καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του χώρου της Εκδήλωσης, άρση των διοικητικών αδειών του χώρου της Εκδήλωσης, θεομηνία ή άλλο γεγονός που θα απαιτούσε την ακύρωση ή αναβολή της Εκδήλωσης εν όλω ή εν μέρει, τη θέσπιση οποιουδήποτε νόμου ή διατάγματος από οποιαδήποτε νομίμως συσταθείσα αρχή ή την έκδοση οποιασδήποτε εκτελεστικής ή δικαστικής εντολής, τρομοκρατική ενέργεια ή απειλή, πόλεμο ή ένοπλη σύγκρουση (ανεξαρτήτως αν υπήρξε επίσημη δήλωση ως προς την ύπαρξη μιας κατάστασης ή πολέμου), εισβολή, κατοχή ή στρατιωτική επέμβαση. 

13. Η Εταιρεία ή οι Stay In Πάροχοι, οι προστηθέντες αυτών ή/και τα τρίτα συνεργαζόμενα με αυτούς πρόσωπα δεν ευθύνονται για διαπληκτισμούς μεταξύ κατόχων Εισιτηρίων, για τραυματισμό κατόχου Εισιτηρίου , για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων των κατόχων Εισιτηρίων που έλαβε χώρα κατά την παροχή των υπηρεσιών του Εισιτηρίου ή κατά το event ή εντός οιουδήποτε χώρου λαμβάνει χώρα κάθε γεγονός της Εκδήλωσης.

14. Κατά την αγορά του Εισιτηρίου, συμφωνείτε ότι κατά την παροχή της υπηρεσίας που αφορά στο Εισιτήριο ( π.χ. διαμονή ή Εμπειρία), ο κάτοχος του Εισιτηρίου δέχεται και συμμορφώνεται με οποιονδήποτε κανονισμό ή και όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν είτε στον χώρο της Εμπειρίας είτε στο Ξενοδοχείο του Stay In Παρόχου  ή είτε κατά την παροχή της υπηρεσίας είτε από την Εταιρεία, είτε από τον  Stay In Πάροχο είτε από τον ιδιοκτήτη του οποιοδήποτε χώρου καθώς και με  τον κανονισμό λειτουργίας της Εκδήλωσης ή του Ξενοδοχείου καθώς και με άλλους κανονισμούς που προβλέπονται σχετικά με το Εισιτήριο. Ο κάτοχος του Εισιτηρίου υποχρεούται να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων είτε της Εταιρείας είτε των Stay In Παρόχων καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς προσώπων.

Β. Οι τιμές για διαμονή ή για συμμετοχή σε Εμπειρίες  ή και Υπηρεσίες  στον Ιστότοπο όπως αυτές παρέχονται από τους Stay In Παρόχους - Ξενοδοχεία είναι εκπτωτικές  επί της κανονικής τιμής που προσφέρεται από τα Ξενοδοχεία και διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της κάρτας πληρωμής, αναφέρονται σε ορισμένους τύπους δωματίων/καταλυμάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή/και για συγκεκριμένα πακέτα προσφορών υπηρεσιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και γι’αυτό τα Εισιτήρια που διατίθενται συνοδεύονται από τους παρόντες  ειδικούς όρους περί ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων εκ μέρους του κατόχου του Εισιτηρίου. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές για το Εισιτήριό σας περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ/φόρο πώλησης  (με επιφύλαξη της πιθανότητας αλλαγής αυτών των φόρων) εξαιρουμένου σε περίπτωση που αφορά σε Εισιτήριο Διαμονής του φόρου διανυκτέρευσης ανά δωμάτιο και κατηγορία Ξενοδοχείου - ο οποίος θα καταβάλλεται επιπρόσθετα από εσάς απευθείας στο Ξενοδοχείο κατα το check out -.Oι  προσφερόμενες τιμές στον Ιστότοπο που αφορούν σε διαμονή είναι δυναμικές και κυμαινόμενες αφού προκύπτουν  από τις τρέχουσες ισχύουσες κάθε φορά τιμές των ξενοδοχείων . Οι τιμές των Εισιτηρίων είναι ανά άτομο ή γκρουπ - εαν διατίθενται- και υπόκεινται στην εγκυρότητα ή την ημερομηνία όπως αναφέρεται στο Εισιτήριο, εφόσον ισχύει. Επισημαίνεται ότι κατά την έκδοση οιουδήποτε τύπου Εισιτηρίου, δεν χρεώνεστε οιαδήποτε επιπλέον έξοδα από τον Ιστότοπο ή την Πλατφόρμα πωλήσεων στην τιμή . 

Γ. Η πληρωμή και έκδοση των Εισιτηρίων γίνεται μέσω της συνεργαζόμενης πλατφόρμας πωλήσεων της Εκδήλωσης - Stay In Παρόχου (ενδ. eventora.com) αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του χρήστη. Στην ιστοσελίδα του Stay In Παρόχου - πλατφόρμας πωλήσεων γίνονται αποδεκτές όλες οι πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες Visa®, MasterCard®, Diners Club® και American Express® ενώ για τους κατόχους κάρτας MasterCard® ισχύουν μεγαλύτερες και ειδικές προνομιακές τιμές και εκπτώσεις καθώς και ειδικά πακέτα Υπηρεσιών.  Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας λαμβάνει χώρα στην πλατφόρμα πωλήσεων με την αγορά των Εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου.  Η συνεργαζόμενη πλατφόρμα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια των συναλλαγών των χρηστών στην Πλατφόρμα πωλήσεων. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε και τους Όρους χρήσης και την Πολιτική απορρήτου της Πλατφόρμας πωλήσεων - Stay In Παρόχου. Η Εταιρεία  δεν διατηρεί ούτε επεξεργάζεται, για λόγους ασφαλείας, τα στοιχεία της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε στην Πλατφόρμα πωλήσεων. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων κάρτας στην Πλατφόρμα πωλήσεων, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της κάρτας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης καρτών. Η παροχή στοιχείων κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη για δέσμευση του ποσού που αντιστοιχεί στο αντίτιμο των Εισιτηρίων. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδίδουσα τράπεζα ή το δίκτυο της κάρτας (ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης), τότε η παραγγελία των Εισιτηρίων ακυρώνεται αυτομάτως. Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης Εισιτηρίων μέσω σελίδας επιβεβαίωσης του Stay In Παρόχου -Πλατφόρμας πωλήσεων, μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς στο +302102419654-5 είτε με e-mail στο events@toposophy.com. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηματική ή άλλη ζημία του χρήστη, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησής του.

Δ. Συμφωνείτε με το παρόν, ότι για τις κάθε είδους αγορές εισιτηρίων που πραγματοποιείτε λαμβάνετε υπόψη τα δεδομένα του COVID-19  και τα σχετικά κυβερνητικά μέτρα, ενώ συνομολογείτε ότι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και την σχετική νομολογία, μετά την κήρυξη της επιδημίας COVID-19 ως πανδημίας από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (11 Μαρτίου 2020), οι επιπτώσεις της πανδημίας στα ταξίδια δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν απρόβλεπτες ή απροσδόκητες από τους καταναλωτές. Η Διοργάνωση έχει όμως το δικαίωμα να ακυρώσει ή τροποποιήσει αζημίως, μερικά ή ολικά την Εκδήλωση σε περίπτωση αλλαγών που οφείλονται στον  COVID-19 ενώ αυτός ο λόγος ακύρωσης δεν εμπίπτει στην περίπτωση Α.10.